Wybory do Sejmu Ustawodawczego 1919

Avatar
Konto usunięte
Główne problemy wyborców na wybory w 1919. (przepraszam, niechcący dałem tu swój program, potem uzupełnię szersze zapytania do każdego zagadnienia)
Nowa Polska - jak ma wyglądać? -
Granice -
Odbudowa kraju -
Reforma rolna -
Robotnicy i fabryki -
Mniejszości -
Inne -

Avatar
Lutherek
CIĄGLE ROZWIJANE
OFICJALNE STANOWISKO Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej
W koalicji są :
-Chrześcijańska Unia Jedności Narodowej
-Polski Ruch Chłopsko-Katolicki
-Polska Unia Liberalistów i Konserwatystów
-Ludowy Sojusz Rzeczypospolitej Polskiej
-PeN
Zawieszony w funkcjach koalicjanta
-Kongres Synarchiczny

OSTATNIA AKTUALIZACJA : 2 KWIETNIA

Nowa Polska : Republika/Monarchia parlamentarna
Granice : Oprócz obszarów, które zajmujemy, w naszych planach jest objęcie władzy nad, takimi regionami, jak :
-Śląsk
-Ruś Czerwona
-Wołyń
-Polesie
-Pomorze Gdańskie
-Prusy
-Królewiec południowy
-Nowa Marchia
-Podlasie
-Grodzieńszczyzna
-Galicja
Reforma rolna :
-odebranie majątków rosyjskim wojskowym i ich sympatykom
-rozmowy z kościołem o zmniejszenie obszaru majątku do 100 tys. ha
-nauka rolników nowych metod uprawy roli
-mechanizacja rolnictwa
-utworzenie Rzecznika Praw Chłopskich i Robotniczych
Odbudowa kraju : Masowa mobilizacja obywateli, a szczególnie tych obywateli, którzy mają inną narodowość niż polska.
Robotnicy i fabryki : Jak wyżej jest napisane, rzecznik, oprócz niego, podniesienie norm BHP oraz skrócenie czasu pracy.
Mniejszości : Wymiana obywateli innej narodowości, na polską Polonię z innych państw. Jeśli Białoruś i Ukraina, uzyskają niepodległość, to dobrowolna wymiana obywateli, jeśli Ukraina i Białoruś się nie wyzwolą, uruchomimy lekką autonomię.
Inne :
-rozbrojenie Niemców, stacjonujących w Polsce
-zablokowanie możliwości powrotu wojsk z Ober-Ostu, przez granicę Polski
-oficjalne wspieranie Józefa Hallera i hallerczyków
-wspieranie białoruskich organizacji wyzwoleńczych w Rosji
-wspieranie ukraińskich organizacji wyzwoleńczych w Rosji
-wspieranie Róży Luksemburg, by przedłużyć wojnę domową w Niemczech
-wspieranie środowisk "białych", eserowskich, mienszewickich oraz zwolenników carstwa w Rosji
-ściąganie polskich wojskowych z całego globu
-rozwój transportu kolejowego i samochodowego, poprzez udzielanie dodatkowych funduszy polskimfirmom
-ubezpieczenia zdrowotne dla robotników i rolników
-rozbudowa polskich uniwersytetów
-otwarcie liceów "ludowych" na wsiach
- W przypadku zdobycia dostępu do morza, stworzymy Ministerstwo Marynarki Morskiej i Polityki Kolonialnej, która będzie odpowiedzialna za rozwój polskiego okrętnictwa oraz za próby stworzenia, upragnionych przez wielu Polaków, kolonii.
-rozpoczęcie rozmów z Wielką Brytanią i Francją na temat oddania 10% byłych kolonii niemieckich
-rozpoczęcie rozmów z Liberią, które mają doprowadzić do objęcia Liberii protektoratem
-rozpoczęcie rozmów z Francją w kwestii oddania Madagaskaru, powołując się między innymi na roszczenia Maurycego Beniowskiego "polskiego króla Madagaskaru"
-rozpoczęcie rozmów o podziale byłych, kurlandzkich kolonii, między Polskę, a Łotwę, które były pod jurysdykcją polskiego lennika, Jakuba Kettlera
-ponowne otwarcie "uniwersytetów latających" oraz zwiększenie ilości takich uniwersytetów poprzez budowanie nowych.
-zwiększenie liczby miejsc w pociągach. Powiększenie taboru i wydłużenie składów na liniach, z których korzystają pasażerowie dojeżdżający do pracy i szkoły.
-dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą korzystać z darmowego i dostosowanego do ich potrzeb transportu na terenie województwa.
-"Pół godziny, dla rodziny" - skrócenie o pół godziny czasu pracy rodzicom dzieci do 11. roku życia.
- uczniowie będą mieć przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole. Niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
-powołanie specjalnych gminnych organów, zrzeszających obywateli, którzy przyjmowaliby propozycje mieszkańców i debatowali nad ewentualnymi poprawkami oraz decydowaliby, czy propozycja idzie "wyżej"
-osoby, które walczyły o niepodległość Polski, zostaną upamiętnione, poprzez utrwalenie w nazwach obiektów publicznych, typu np. ulice
-PLAN DŁUGOTERMINOWY
-wojewódzkie fundusze wsparcia lokalnych inicjatyw sportowych. Zwiększenie nakładów na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego.
-Rozmowy z osobami, które nie ukończyły 21. lat życia, rozmowy te będą o obowiązkach, zachęcaniu do wolontariatu, pracy społecznej, a potem – udziału w wyborach do władz wszystkich szczebli.
utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Osób Niepełnoletnich
-powołanie Sejmu Młodzieży, który raz na kwartał, zbierałby się i rozmawiał o różnych zagadnieniach politycznych. Dolną granicą wstępu jest 15 lat, natomiast górną - 20 lat. W przypadku wybitnych osiągnieć, na Sejm Młodzieży mogą się również dostać 14 latkowie
-w razie odzyskania Galicji, rozbudowa przemysłu naftowego.
-nadanie kobietom równych praw, co ludziom mężczyznom
-rozwój i dofinansowanie Kasy Stefczyka
-otwarcie "Bank Polska Kasa Opieki", w skrócie Pekao/PKO, dla Polonii pozostającej za granicą
-Jedna lekcja na miesiąc z "doradztwa zawodowego" w szkołach, od 6 klasy podstawowej
-"Bezpieczne miasto/wieś - bezpieczna przyszłość" - mieszkańcy wsi lub miast, mieliby wskazywać miejsca, w których mieszkańcy czują się niebezpiecznie i w tych miejscach bezpieczeństwo ma być poprawiane.

Avatar Deuslovult
OFICJALNE STANOWISKO PPNSA
WIP
Nowa polska- nowa polska to będzie demokratyczna republika syndykalistyczna gdzie środki produkcji przejdą w ręce związków zawodowych które będą reprezentować daną grupę zawodową przed państwem i wystawiać swoich kandydatów na stanowiska do rządu syndykalistycznego np
Polski związek górników-minister górnictwa
Związek nauczycielstwa polskiego- Minister MEN
Granice - na zachodzie to od górnego Śląska który jest polski wzdłuż linii odry do bałtyku
Spis regionów
Śląsk zaodrzański (ten za linią odry na wschód)
Górny Śląsk
Świętokrzyskie
Mazowsze
Kaszuby
Mazury
Galicja
Region wileński
Polesie
Podlasie
Nowogródek
Lubuskie
Lublin
Pomorze
Ślask cieszyński
Wielkopolska
Małopolska
Łódzkie

Reforma rolna -
Jesteśmy za reformą rolną z odszkodowaniem w
50% równowartości rozparcelowanej ziemi dla poprzednich właścicieli prywatnych oraz reformą bez odszkodowania dla majątków państwowych, kościelnych i zaborczych zabranych Polakom podczas zaborów. Jednocześnie nie chcemy
Całkowicie niszczyć szlachty a jedynie zapewnić warunki życiowe chłopom. Szlachcie zostanie tyle ziem ile potrzebują do życia. Chłopi powinni utworzy związki zawodowe które pomogą w przetrwaniu rolnictwa polskiego. Do tego jeszcze dofinasowanie zakupu nowoczesnych narzędzi rolniczych i utworzenie KRUS.

Robotnicy i fabryki - utworzenie związków zawodowych które będą kontrolować fabryki i zarządzać nimi.
Mniejszości - mniejszość niemiecka powinna zostać wysiedlona tak samo ukraińska i czeska. Mniejszości narodowe powinny zostać wysiedlone ale mniejszości enticzne zpolonizowane.
Inne - rozwój szkolnictwa niższego i ułatwienie dostępu wsiom do niego
Elektryfikacja wsi
8 godzinny dzień pracy
Prawo do urlopu zdrowotnego
Likwidacja skrajnej biedy
Rozwój szkolnictwa zawodowego
Budowa silnej syndykalistycznej armii
Budowa przemysłu ciężkiego
Rozwój kopalnii
Zmodernizowanie rolnictwa
Obowiązkowa nauka w szkołach do klasy 6
Utworzenie ogólnopolskiego funduszu emerytalnego.
Prawa wyborcze dla kobiet
Wspieranie kultury polskiej i krzewienie jej wśród robotników i chłopów

Avatar
Konto usunięte
Program PSL Piast na wybory parlamentarne w styczniu
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - Będzie ona Rzecząpospolitą wszystkich obywateli, pod nazwą Polska Rzeczpospolita Ludowa i na pewno będzie ona egalitarną demokracją parlamentarną, ale na łamach partii są zwolennicy budowy kraju pod przewodnictwem prezydenta wybieranego przez cały naród, prezydenta wybieranego przez Sejm oraz dziedzicznego monarchy
Granice - Polska musi objąć ziemie: Górnego Śląska, Prus Wschodnich, Pomorza Wschodniego i Środkowego, Wielkopolski, Mazowsza, Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Śląska Orawskiego, Bukowiny, Spisza, Orawy, Wołynia, Polesia, Podlasia i Nowogródczyzny. Polska musi tez wejść w federację z Litwą, która powinna objąć tereny od Prypeci do Smoleńska i od Ukrainy do Bałtyku oraz północną część Prus Wschodnich (z trzema językami urzędowymi: Litewski, Polski i Białoruski oraz ze stolicą w Wilnie), Ukrainą, która powinna objąć tereny między Zbruczem i Dunajem, a Kubaniem, Łotwą, która powinna objąć dawne Inflanty Polskie i Księstwo Kurlandii i Semigalii, a w sprzyjających warunkach z bogatymi Czechami oraz bliską nam etnicznie Słowacją. W przypadku braku powodzenia federacji z Czechami, Morawianami, Słowakami i Łużyczanami postulujemy wspólny sojusz. Uważamy też, że Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska i Dolny Śląsk powinny być w granicach Niemiec zdemilitaryzowane, a najlepiej włączone do Polski z preferowaną emigracją niemieckich mieszkańców za Polaków, Czechów, Kaszubów, Słowińców i Łużyczan z Niemiec.
Odbudowa kraju - Proponujemy wspólną odbudowę kraju przy pomocy współpracy społecznej i wsparcia kapitału polonijnego, a ludziom szczególnie dla tej odbudowy zasłużonym przyznanie specjalnych przywilejów jako budowniczych kraju
Reforma rolna - Jesteśmy za reformą rolną z odszkodowaniem w równowartości rozparcelowanej ziemi dla poprzednich właścicieli prywatnych oraz reformą bez odszkodowania dla majątków państwowych, kościelnych i zaborczych zabranych Polakom podczas zaborów. Jednocześnie nie chcemy niszczyć klasy ziemiańskiej, a jedynie zapewnić godność chłopom
Robotnicy i fabryki - Sprzeciwiamy się przejęciu całkowitej kontroli fabryk przez ich pracowników, jak proponują to ugrupowania skrajnie lewicowe. uważamy, że powinno się stworzyć izbę kontroli pracy, która sprawdzałaby czy w zakładach pracy panują godne warunki. Opowiadamy się za 8 - godzinnym dniem pracy i sprawiedliwymi umowami o zatrudnienie
Mniejszości - Nawiązując do najlepszych tradycji dawnej Rzplitej opowiadamy się za tolerancją wobec wszelkich grup etnicznych. Autonomię terytorialną i ekonomiczną powinni mieć:
-Podlascy i Polescy Białorusini
-Wołyńscy i Galicyjscy Ukraińcy
- Karpaccy Łemkowie
- Ślązacy
- Kaszubi
Natomiast autonomię kulturalną i edukacyjną powinni mieć Rosjanie, Żydzi, Ormianie, Słowacy, Czesi, Karaimi. Opowiadamy się za emigracją Niemców z terenów polskich do Niemiec, gdyż ten naród zagraża naszej niepodległości
Inne -
- Utworzenie sieci transportu publicznego na furmankach w każdym województwie
- Współpraca z wszystkimi antybolszewickimi i antycarskimi frakcjami w Rosji, a szczególnie z narodami chcącymi się wyzwolić od rosyjskiej władzy
- Ciche finansowanie i pomoc komunistom w Niemczech (między podczas ewakuacji wojsk niemieckich z Polsce dawanie im ,,Kapitału" Marksa, w celu poparcia Brytanii i USA dla polskiej walki z Niemcami
- Nadanie ziem bohaterom walki wyzwoleńczej na ziemiach odebranych państwom zaborczym
- Ulgi finansowe i podatkowe dla przedsiębiorców produkujących dla młodego kraju, w szczególności na potrzeby odradzającego się wojska pod wodzą Komendanta Piłsudskiego
- Utworzenie Rady Jedności Narodu skupiającej wszystkie ugrupowania polityczne oprócz komunistów, zarówno endeków, socjalistów, ludowców, pedeków, chadeków, konserwatystów, syndykalistów i innych
- Deklaracja lojalności całego narodu wobec Komendanta Piłsudskiego oraz przedstawiciela na zachodzie Pana Dmowskiego
- PSL Piast ma przygotowany również polski program na konferencję pokojową po wojnie, który niedługo opublikuje

Avatar
CarskiMonarchista
Program polityczny RKW na wybory styczniowe
Nowa Polska- jak ma wyglądać- Polska winna być monarchią konstytucyjną, lecz przede wszystkim członkiem większego organizmu politycznego zrzeszającego wszystkie kraje Słowiańskie Europy Środkowej. Bardziej mnie interesuję sprawa Białej Rusi, która powinna być też Monarchią konstytucyjną, w uni personalnej z Polską, jednocześnie, aby miała swój własny rząd w Mińsku razem z radą Ministrów i oddzielnym skarbem państwa. Wiarą państwową będzie wiara święta Grecko-katolicka!
Granice- Mimo, że byliśmy z sukcesem wynaradawiani to przez Rosjan, to przez Polaków, naród Rusinów nadal zajmuję spory kawałek ziemi. Do nowej Białej Rusi winna należeć następująco: Ziemia Brzeska, Ziemia Grodzieńsja, Ziemia Poleska, Ziemia Mińska, Ziemia Płocka, Ziemia Mohylewska wraz z Orsą, ziemia Homelska, Ziemia Smoleńska i Wielkie Łuki.
Odbudowa Narodu- Z powodu wieków wynaradawiania nasze elity praktycznie nie istnieją i ograniczają się do greko-katolików. A jeszce kilka wieków Takie znakomite rody jak np. Radzowiłłowie i Wiśniowietczycy zwali siebie Rusinami! Najwyższą pora ją odbudować! Po pierwsze przy wsparciu kościołów rzymskich i greko-katolickich w wioskach gdzie znajdują się kościoły będziemy uczyć dzieci czytać i pisać po Rusku i Polsku. Nauczymy ich także: Liczenia i obliczania, a w dalszej edukacji geografii, historii i przyrody. Piotr Buczys, reprezentant Biskupa Grecki-Katolickiego w Mińsku i członek zakonu Marianów ogłosił wsparcie Biskupa dla naszego celu i będzie finansował to z własnej kieszeni. Niestety nie stać nas na stałe szkoły w wioskach. W większych ośrodkach miejskich zaczniemy budowę Techników i Liceaów ogólno kształcących z językiem Ruskim. A gdy pierwsze pokolenie się wykształci w tedy zaczniemy budowę pierwszego Rusińskiego Uniwersytetu Mińskiego im. Wsiesława Briaczysławicza!
Przemysł- Jako, że nasza Białą Ruś jest bardzo uboga w zasoby naturalnę będziemy inwestować w przemysł rolniczy, co nie będzie łatwę, bo jesteśmy jednym z najbardziej prymitywnych regionów rolniczych w Europę! Edukować rolników na siłę nie będziemy. Edukować będą się ich dzieci w szkołach i technikach rolnych. Zamiast tego umościmy dla nich dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Założymy Bank, gdzie za bardzo niskie oprocentowanie rolnik Ruski będzie mógł wziąć dużą pożyczkę na rozwój swojego gospodarstwa. Sam Biskup będzie pisał listy do parafii, aby księża promowały rozwój z swych ambon. Będą mogli także wynająć specjalistów od techniki rolnej finansowanych przez państwo po porady dla rolników. Zaczniemy także osuszanie bagien, aby poszerzać areały gospodarcze, a także rozbudujemy i unowocześnimy przemysł tartaczny. Będziemy też promować sadzenie buraków cukrowych i aby był na to popyt, będziemy promować inwestorów do budowy cukrowni. Zaczniemy także badania nad silnikiem na paliwo alternatywne jak np. spirytus. Robotnicy też otrzymają swoje podstawowe prawa dla godnego życia.
Inne:
-Utwardzenie dróg
-Polepszenie komunikacji poprzez kurierów konnych głoszących najnowsze wydażenia polityczne gdyż niektóre wioski nawet nie daleko Mińska nie wiedzą, że np. Austro-Węgier już nie ma!
-Wspomóc naszych braci Rosjan w wojnie domowej, aby ten kraj nareszcie stał się normalny!

Avatar Rafael_Rexwent
// Twarde narkotyki w 1919 roku? Bój się Boga... //

Avatar
GrandAutismo
//*Rok 1918.

Avatar
CarskiMonarchista
Rafael_Rexwent pisze:
// Twarde narkotyki w 1919 roku? Bój się Boga... //

//Na twarde czasy potrzeba twardych dragów!//

Avatar Litops
NIEUKOŃCZONO
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - prowadzona jest scjentokracja - elitarny ustrój pegający na władzy naukowców kompetentnych w danej dziedzinie
Granice -
Odbudowa kraju -
Reforma rolna -
Robotnicy i fabryki -
Mniejszości - traktowane na równi z resztą.
Inne

Avatar maxmaxi123
Program RZNu
Od razu zaznaczam, że nie czytałem innych programów, co najwyżej po to, aby lepiej zorientować się, co gdzie wpisać. Wszelkie podobieństwa mogą być przypadkowe, ponieważ robię to tak, jak według mnie najlepiej pasowałoby do mojej partii i mnie, a jak wiadomo, podobieństw nie da się uniknąć.
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - W ogólnym zamyśle, ma współtworzyć wraz z państwami słowiańskimi (poza Rosją) Rzeczpospolita Narodów. W skład mają też wejść Ukraina, Białoruś i kraje bałtyckie Przewidywany jest też ogólny sojusz, od Finlandii aż po Grecję. Rządzić będzie Rada Narodowa, z prezydentem z każdej z mniejszości. Radę będą wybierać Rządy Narodowe, a je z kolei obywatele, zależnie od narodowości. Narody, będą w Polsce mniejszością większą niż 10%, będą miały ten przywilej.
Granice - Na zachodzie Wielkopolska, małopolska, Warmia, Mazury, Śląsk i pomorze Gdańskie, jak i też tereny graniczne z większością polaków, na wschodzie wyżej wspomniane państwa wraz z ich terenami, jak i też okazjonalne tereny z większością tychże narodów na danym obszarze
Odbudowa kraju - Wspólnymi siłami wszystkich mieszkańców, z dużą rolą wolontariatów przy mniej wymagających czynnościach. Będą też zbierane pieniądze na budżet, z którego pomocą odbuduje się wpierw większe miasta i gospodarstwa, aby ekonomia ruszyła i przynosiła regularne zyski. Zaraz potem z pieniędzy postawi się resztę kraju na nogi.
Reforma rolna - Zadbać przede wszystkim o rozdrobnione gospodarstwa. Ustalić ogólną ilość hektarów ziemi i postarać się, aby każdy z chłopów dostał należytą i w miarę równą działkę. Odszkodowanie dla właścicieli nie będzie natychmiastowe, z powodu innych priorytetów, ale mają obiecane, że dostaną odpowiednią sumę. No, jeżeli nie traktowali swoich ludzi źle. Jak tak, to się mogą obejść smakiem. Podobnie i Ci, co napadali folwarki lub w inny sposób łamali prawo, albo uchylali się od służby wojskowej, kiedy była taka potrzeba. Potem zająć się większymi gospodarstwami i ich ziemię tez rozparcelować. Nauczać też chłopów na wschodzie technik rolnictwa z zachodu
Robotnicy i fabryki - Niech właściciele trzymają swoje fabryki przy sobie. Ewentualnie wprowadzić Ministerstwo Pracy (lub urząd, nie znam się na tym, w ogólnym rozrachunku urząd kontrolujący), który będzie dbać o rynek pracy, pilnować bezrobocia, starać się je wyeliminować, no i oczywiście na dbać o pracowników, ich warunki pracy, wynagrodzenie i ustalić zasady, jakimi będzie się w tym wypadku kierować
Mniejszości - w Federacji każde obywatel będzie równy pod względem prawa, zaś pod względem władzy, tylko te posiadające większość, niż 10%, aby nie wywołać w kraju wielkiego harmidru i aby tez uniknąć sytuacji, kiedy mniejszość Hiszpańska wynosząca 2% ma swój Rząd, co tylko skomplikuje politykę
Inne -
- Będzie obywatelstwo federacyjne, jak i narodowe, oba z różnymi przywilejami (narodowe w dużej mierze daje prawo głosu na dany naród, jak i też obowiązuje w swojej narodowości)
- Każde państwo będzie osobnym Stanem, podlegającym wspólnym, ale też i własnym prawom, które się ustali
- Mniejszość Niemiecka, jeżeli będzie chętna, też będzie mogła dbać o rozwój kraju. Wszak nie będą to Niemcy, ale nie znaczy to, żeby ich nowy dom był dla nich piekłem
- W każdej Federacji będzie obowiązywać język urzędowy polski i zależny od rejonu
- W szkołach poza polskim, będzie też nauczany język danej mniejszości, podobnie z historią

Avatar CheekiBreekiPL
Porozumienie Narodowe

Nowa Polska : Republika parlamentarna
Granice : Oprócz obszarów, które obecnie pod swą własnością ma Rzeczpospolita Polska, planujemy rozszerzyć ją o tereny od wieków należące do Polski, tj. Pomorze, Prusy Wschodnie, Śląsk, Wielkopolska, Galicja, Ruś Czerwona, etc. .
Odbudowa kraju :
Wspólnymi siłami wszystkich mieszkańców odbudujemy ten kraj i uczynimy z niego potęge. Będą też zbierane pieniądze na budżet, z którego pomocą odbuduje się wpierw większe miasta i gospodarstwa, aby ekonomia ruszyła i przynosiła regularne zyski. Zaraz potem z pieniędzy postawi się resztę kraju na nogi.
Reforma rolna:
Partycja ogromnych folwarków, dzieląc je na równe areały dla każdego chłopa. Odszkodowania będą wypłacone póżniej. Wprowadzenie technik rolniczych z zachodu.
Robotnicy i fabryki - Wprowadzić Ministerstwo Pracy, który będzie dbać o rynek pracy, pilnować bezrobocia, starać się je wyeliminować, no i oczywiście na dbać o pracowników, ich warunki pracy, wynagrodzenie i ustalić zasady, jakimi będzie się w tym wypadku kierować.
Mniejszości : Nawiązując do najlepszych tradycji dawnej Rzplitej opowiadamy się za tolerancją wobec wszelkich grup etnicznych.
Opowiadamy się również za emigracją Niemców z terenów polskich do Niemiec, gdyż ten naród zagraża naszej niepodległości
Inne
-Rozwój oświaty i ułatwienie dostępu do uczelni dla uczniów pochodzenia chłopskiego
-Elektryfikacja i mechanizacja wsi
-Wprowadzimy jednolity kodeks prawny i inne tego typu dokumenty na cały kraj, eliminując przy tym problemy natury ustawowej.
-Dokonamy deportacji ludu niemieckiego z ziem Polskich, lecz to nie oznacza, że Niemcy będą do tego zmuszani, lecz jeżeli przysłużą się w odbudowie Polski, to dana rodzina będzie mogła zostać.
-Wprowadzimy 8 godzinny dzień pracy
-Wprowadzimy reformę walutową
-Zlikwidujemy bezrobocie i analfabetyzm
-Zbudujemy silną armię gotową na wojnę z bolszewicką Rosją lub z Niemcami
-Rozwój przemysłu ciężkiego
-Rozwój przemysłu wydobywczego
-Zmodernizowanie rolnictwa
-Obowiązkowa nauka w szkołach do klasy 6
-Prawa wyborcze dla kobiet

Avatar wiewiur500kuba
Komunistyczna Partja Robotnicza Polski
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - Republika Rad
Granice -
Przede wszystkim chcemy zyskać jak najwięcej ziem na wschodzie Polski.
Odbudowa kraju -
Wszyscy razem odbudujemy naszą wspaniałą Polskę! Ludzie bogaci będą mieli obowiązek podzielić się swoim dobytkiem z państwem na rzecz wszystkich obywateli. Ich pieniądze po zasileniu budżetu państwa pozwolą nam sfinansować budowę lub odbudowę fabryk, zapewniając wszystkim bezrobotnym miejsce pracy! Tak jest, obiecujemy zniesienie bezrobocia, nikt już nie zostanie bez utrzymania! Na dobry początek osoby biedne będą zwolnione z podatków, aż ich sytuacja majątkowa się nie ustabilizuje, co też obiecujemy załatwić. Obiecujemy wyrównanie wszystkich pensji, by były na jednakim poziomie, eliminując w ten sposób różnice między klasami oraz w ten sposób godząc społeczeństwo!
Reforma rolna -
Wszystkie gospodarstwa staną się własnością państwa, a rolnicy będą je dzierżawić. Jednak, chłopi nie będą poszkodowani! Państwo po dobyciu gospodarstw zajmie się nimi jak swoimi i postara się zapewnić dogodne warunki życia, dla wszystkich utrzymujących się z tego zawodu! W dodatku, rolnicy nie będą musieli płacić normalnego podatku, zamiast tego będą mogli oddawać dobrowolnie swe plony!
Robotnicy i fabryki -
Obiecujemy wszystkim odbudowę fabryk i dobudowanie nowych, w celu zwiększenia miejsc zatrudnienia. Wpierw zajmiemy się tymi fabrykami w większych miastach, jednak z czasem zyskiwania pieniędzy, przeniesie się to też na rejony dotknięte największym bezrobociem. W dodatku, wszystko pensje będą takie same i będą zapewniały odpowiednią sumę na wyżywienie się. Czas pracy wszędzie będzie taki sam i będzie wynosić 8 godzin.
Mniejszości -
W naszej Polsce nie ma miejsca na podziały narodowe, etniczne oraz klasowe! Nikt kto nie był wcześniej polakiem, nie może nim teraz zostać! Mało tego, nawet im obiecujemy załatwienie miejsc do pracy, jeśli tylko będą chcieli zamieszkać w naszym państwie.
Inne -
* U nas dziecko nie będzie posiadało obowiązku uczęszczania do szkoły! Zgodnie z wolą samą, lub rodzica będzie mogło przystąpić do pracy już po ukończeniu dwunastego roku życia!

Avatar Wijuk
FSRPL
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - Polska przestała istnieć w 1569 roku, wtedy to Polska i Litwa postanowiły stworzyć jedną wielkie państwo, które tylko dzięki wspólnej współpracy oraz demokracji zdołała przeżyć XVII wiek. W nowej Rzeczypospolitej, będzie miejsce dla każdego, kto zechciałby budować bastion demokracji na wschodzie Dlatego zostanie powołany parlament z tylu państw, ile dołączy do wspólnoty na czele z królem elekcyjnym (Jagiellonowie na Litwie dalej żyją!)

Granice - Trzeba zająć w pokojowych plebiscytach na zachodzie, jak najwięcej terenów w pierwszej kolejności Śląsk, Wielkopolskę, Pomorze, a następnie Mazury. Wschód trzeba wywalczyć we współpracy z Ukraińcami, Litwinami oraz Białorusinami.

Odbudowa kraju - Trzeba stworzyć region między Warszawą, a Krakowem obszar, który będzie służył nam do produkcji zbrojenia przez kolejne kilkanaście lat, bh ustabilizować byt państwa.

Reforma rolna - Trzeba wspierać rolnictwo w nowym państwie, by zaopatrzyć wojsko w pożywienie oraz nie dopuścić do klęski głodowej. Dlatego rozpoczniemy system finansowania nowych farm na terenie Polski/zachodniej Ukrainy /Białorusi.

Robotnicy i fabryki - Robotnicy byli bardzo długo wyzyskiwani przez mocarstwa europy, dlatego czas pracy zostanie skrócony z 12h do 10! Niedziela dodatkowo będzie dniem wolnym, a w sobotę czas pracy zostaje skrócony do 9,5h . Zostanie stworzony system ubezpieczeń społecznych ZUS, który będzie finansował emerytury, renty oraz ubezpieczał zdrowie pracowników! Pracownicy dostaną także prawo tworzenia związków.

Mniejszości -Rzeczpospolita jest dla każdego dlatego, każdy obywatel musi podporządkować się prawu i żyć w zgodzie z innymi obywatelami!

Inne -Lekcje Religii/etyki, powszechny i obowiązkowy system szkolnictwa do lat 16,
-Demokratyzacja państwa
-Prawo wyborcze dla kobiet
-Polonizacja wspólnoty
-Pomoc dla małych przedsiębiorców
-Likwidacja analfabetyzmu
-Nadgonienie technologiczne zachodu (lepsze fabryki ,sprzęt, poziom życia)
-Programy wspierające rodziny
-dalszy rozwój przemysłu ciężkiego oraz cywilnego w Polsce

Avatar Litops
SCI
Nowa Polska - jak ma wyglądać? - Dzięki obszernej wiedzy naukowej, jaką posiada SciFun, będzie wiedział, jak odkryć metody modyfikacji genetycznych, budowy bomb i elektrowni atomowych i wielu innych przydatnych technologii. Państwo będzie kwitnącą utopią z najbardziej rozwiniętą technologią na świecie.
Granice - Będą strzeżone i poszerzane przez coraz to nowocześniejsze konstrukcje wojskowe.
Odbudowa kraju - Inwestycje w badania naukowe zaowocują nowymi technologiami, które przyczynią się do znacznego wzrostu rozwoju państwa i jego odbudowy.
Reforma rolna - GMO, nawozy sztuczne, pestycydy, herbicydy. Rolnictwo skrajnie intensywne, nieeksplotacyjne dla ziemii.
Robotnicy i fabryki - Prywatne, wytwarzają na zasadzie patentów państwowych bez dużych opłat. Fabryka, której właścicielem jest nie-polak, będzie obciążona wysoką opłatą.
Mniejszości - Traktowane na równi z obywatelami oprócz prawa głosu dla mniejszości narodowych.
Inne - Znaczne inwestycje w badania naukowe. Udoskonalenie szkolnictwa.

Avatar
Meme_guy
PPMiP
Nowa Polska - jak ma wyglądać?:
Granice - W granicach Polski powinny się znaleźć:
Pomorze Gdańskie
Kujawy
Wielkopolska
Górny Śląsk
Śląsk Cieszyński
Galicja
Mazowsze
Prusy Wschodnie
Warmia i Mazury
Ziemia Lwowska
Wołyń
Podlasie
Polesie
Podole
Tarnopol i Stanisławów
A także Białoruś, Ukraina i Litwa z Inflantami w formie federacji.
Odbudowa kraju - Wszystkie klasy i narody Rzeczypospolitej będą zaangażowane w jej odbudowę. Na początek zostaną wprowadzone niewielkie podatki: po 5% dla klasy robotniczej i chłopów, oraz 15% dla kapitalistów i większych właścicieli ziemskich. Ponadto zamierzamy wprowadzić równouprawnienie mężczyzn i kobiet. Jednym z naszych planów jest industrializacja przemysłu, tj. odbudowa fabryk i budowa nowych, czyli nie będzie nikomu brakowało pracy. Na razie chcemy rozwijać wszystkie gałęzie przemysłu tak samo. Jedynie na przemysł militarny będzie kładziony szczególny nacisk.
Reforma rolna - Mamy w planach zmechanizowanie gospodarstw i utworzenie spółdzielni. Każdy z jej członków zarabiałby na początek tyle samo. Potem w razie rozrośnięcia się gospodarstwa właściciel zarabiałby więcej od innych rolników ze spółdzielni
Robotnicy i fabryki - Mamy w planach wprowadzenie płacy minimalnej 14,4 mln marek polskich, żeby każdy robotnik był w stanie wyżywić rodzinę. Zostaną zbudowane nowe fabryki, a stare zmodernizowane, jednakże nie zmienią właścicieli wbrew ich woli. Każdy kapitalista będzie miał obowiązek ubezpieczenia pracownika.
Mniejszości - Będą sadzone z czynów na rzecz państwa, a nie z pochodzenia. Będą miały prawo do przedstawiciela w parlamencie, w zależności od liczebności.
Inne - Pragniemy stworzyć silną armię na wypadek wojny. Jako, że nasze państwo ma być spore pragniemy, aby około 10% społeczeństwa należało do wojska, a z tego 7% było skoszarowanych. Jako ustrój planujemy wprowadzić republikę prezydencką, gdzie prezydent miałby władzę ustawodawczą i wykonawczą. Urząd sprawowałby przez 6 lat, maksymalnie przez 4 kadencje. W sejmie zasiadałoby po 12 posłów z każdego województwa i posłowie mniejszości narodowych. Do zadań sejmu należałyby: przeprowadzanie kontroli organów państwowych, wymiany poglądów na temat ewentualnych zmian funkcjonowania ministerstw oraz projekty ustaw do przedyskutowania z prezydentem.
Wprowadzenie obowiązkowej darmowej nauki do osiągnięcia 15 roku życia.

Avatar
CarskiMonarchista
OFICJALNE STANOWISKO RUSSKIEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO DO SPRAWY UKRAINY
Nowa Ukrainą-jak ma wyglądać?: Ukraina będzie monarchią konstytucyjną, która będzie częścią większej całości organizmu politycznego w składzie Polski, Białorusi i właśnie Ukrainy. Ukraina będzie posiadała swój własny parlament razem z ministerstwami. Głową państwa będzie Wielki Książe Ruski w składzie Białorusi i Ukrainy. Będzie to także Król Polski. Króla, którego wybierzemy na początku będzie rządził nieprzerwanie, a jego linia panować będzie do wygaśnięcia. Król jako reprezentant Boga zarówno w Religi katolickiej, jak i greko-katolickiej oraz prawosławnej, będzie scalał monarchię, będzie protektorem królestwa, a konstytucja w czasie kryzysu po referendum narodowym pozwoli mu przejąć na pewien czas władzę absolutną.
Granice Ukrainy: będą zawierały się w następójących krainach: Galicją, ale najpierw referendum, wschodni Wołyń, Czarnoruś, Dzikie Pola, Zaporoże, Donieck, Rostów nad Domem, Don-kubań, ale po referendum.
Odbudowa kraju: Ukraina jest w stanie absolutnego chaosu i rozkładu. Dlatego przede wszystkim powinniśmy się zająć poszukiwaniem sojusznika, który będzie nas traktował jak równy z równym, a nie jako narzędzie. Takiego sojusznika widzimy w Polscę. Jest to kraj stabilny w miarę, który tak jak my nie ma za wielu sojuszników do wyboru. Po doprowadzenie Ukrainy do stabilności będzie trzeba ten kraj odbudować. Funduszę na odbudowę obiecał nam z celów dobroczynnych zarówno kościół prawosławny jak i Greko-katolicki. Budżet na odbudowę zdobędziemy także dzięki partyjnym działaczom, któży będą ztaralo się zbierać dla nas dary. Państwo Polskie z pewnością też coś przeznaczy. Lecz przede wszystkim powinny te pieniądze pochodzić z współpracy ukraińskiego obywatela z rządem tymczasowy. Tylko jeżeli dokładnie będziecie płacić podatki i to do tego na czas możemy zobaczyć Ukrainę piękną i odbudowaną. Dla odbudowy inteligencji proponujemy projekt nazwany "432..." Czyli czyli na miasto będą przypadać 4 przedszkola, 3 podstawówki, 2 szkoły średnie technikum i liceum.
Reforma rolna: Nie ma piękniejszego niż pola Ukrainy. Dla rolników poszkodowanych scalaniem pól w jakieś większe gospodarstwa dać dla zwiększenia majętności i możliwości waszych pobratymców obiecujemy nieużytki rolne na Ukrainie, gdzie ziemię są znacznie żyźniejsze. Dodatkowo postaramy się zapewnić w gminach wiejskich przynajmniej jedno przedszkole.
Robotnicy i fabryki: Dla Ukraińskich właścicieli fabryk po czasie odbudowy powinien mieć ulgi podatkowe, aby odbudować swój nadwątlony po wojnie kapitał co pozwoli po niedługim czasie oferować większe wynagrodzenie dla swych robotników. W każdej fabryce powinny być przerwy na lunch i odpoczynek, a zmiany powinny być na początek dziewięciogodzinne. Robotnik będzie też mógł wziąść ubezpieczenie na życie i zdrowie na niewielkie składki, ale duże wypłaty.
Mniejszości:W ukraińskim parlamencie będzie reprezentacja dla każdej mniejszości. Będą one także równo traktowane na różnych płaszczyznach życia społecznego niezależnie od pochodzenia lub wyznania.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar MemicznyJanusz
Właściciel: MemicznyJanusz
Grupa posiada 2414 postów, 30 tematów i 20 członków

Opcje grupy Polityczne G...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Polityczne Gierki i Igraszki - Upadek PRL-u